Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 61 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Басараб Н.Я.
ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1945–1991 РР.)

Іваничко І.І.
СТВОРЕННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Кукса Н.Г.
ПОБУДОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТА «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

Приймас Н.В.
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УЛАСА САМЧУКА)

Швидун Л.Т., Кульбач Л.М., Виноградова О.М.
ПОЧАТКОВА ОСВІТА В ПАРАДИГМІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Гончарук Л.М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Горда О.М.
ДИСКУСІЙНІ КЛУБИ ЯК ОДНА З ФОРМ РОБОТИ ШКІЛ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ

Дика Н.М., Глазова О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Іванова О.А.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ

Лефтерова О.М.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Мартиненко В.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ КНИГОВИДАНЬ В УКРАЇНІ: КОНТЕКСТ ВЗАЄМОДІЇ ЧИТАЧІВ З КНИЖКОЮ

Мірошніченко О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛОВОТВОРУ ТА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Павелко В.В.
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Пасько О.М., Кравченко М.С.
ВАЖЛИВІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗНАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бабич В.І., Янович І.В., Малькова Я.П.
ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ОЛІМПІЙСЬКИЙ, ПРОФЕСІЙНИЙ ТА АДАПТИВНИЙ СПОРТ»

Бадрак Т.В., Гордієнко Н.О., Шевченко В.В.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Білоус Т.Л.
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК І САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Білоусов А.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ У ЗВО МВС УКРАЇНИ

Біляковська О.О., Прусак Ю.В., Гульченко С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГУ ЛЮДИНИ ТА КОМП’ЮТЕРА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ТА ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Благун С.С., Стучинська Н.В., Духота С.А.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ ТА ГІСТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ

Бобир О.І.
ВЕКТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

Борисенко Н.О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Му Веньлун
ОБРАЗ СУЧАСНИХ КИТАЙСЬКИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ «ІНТЕРНЕТ+»

Ворожбіт-Горбатюк В.В., Козиренко С.І., Циркуненко О.В.
ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ву Мінлі
ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Газдик М.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Граб О.В.
ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ПЕРВИННИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДНЕ ДОВКІЛЛЯ

Діхтяренко Л.М., Чубенко В.А., Головня Т.Л.
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, ТВОРЧИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

Іващук А.С., Тирон А.І.
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Кириченко Н.М., Остапчук С.С.
РОЛЬ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИВЧЕННІ АЕРОКОСМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»

Кібіч Д.О.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ

Климович Ю.Ю.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Колот С.О.
ЗНАЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОДОПОМОГИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА» І «ОСНОВИ САМОДОПОМОГИ ПРАКТИКУЮЧОГО ПСИХОЛОГА» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ПСИХОЛОГІЯ» ТА «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Кондрашова О.В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ

Корнещук В.В.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В МАГІСТЕРСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Луценко О.А., Петренко Л.М.
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бриндіков Ю.Л.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЮВЕНАЛЬНИМИ ДЕЛІНКВЕНТАМИ

Віцукаєва К.М.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МІГРАНТАМ

Леонова В.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Цюприк А.Я., Гаврилюк М.В., Якимович О.Н.
ОСВІТНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Васильєва С.А., Канішевська Л.В.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ РАННЬОГО І ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФАКТИ І МОЖЛИВОСТІ

Івах С.М.
НАСТАВНИЦТВО ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ПЕДАГОГАМИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Коваленко О.В., Випирайло І.В.
ЛЕГО-КОНСТРУЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІКЛУВАННЯ ТА СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Андреєва Т.Т., Дзюбенко О.В.
МЕТОДИКА ФOРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ПІД ЧАС OЗНАЙOМЛЕННЯ З ОРНІТОФАУНОЮ

Грибик Т.Т.
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПОБУДОВИ ЛОГІЧНИХ СХЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ЗАСТОСУНКУ “SIMULATOR.IO” В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Заїка О.В.
ВИКОРИСТАННЯ GENIALLY ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ