Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 26

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Бедрій Х.В.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Панова С.О.
ДИНАМІКА ПОПУЛЯРНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ (2018–2020 РР.)

Полулященко Ю.М., Толчєва Г.В., Саєнко В.Г.
КОНВЕРГЕНЦІЯ РИС ПАТРІОТИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

Фізеші О.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИДАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Шахрай О.М., Толочко Р.М., Павлюк Н.М.
БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Шпортько В.О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Височіна Н.Л., Дяченко А.А., Антонюк А.Е., Власко C.В., Байдала В.Р.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У САМБІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ СУМІЖНОГО ТРЕНІНГУ

Головченко Н.І.
ФОРМИ ТА ВИДИ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Кісіль Л.М.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Король Т.Г.
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ МАЙБУТНІМИ ФІЛОЛОГАМИ: ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ

Москаленко М.П.
РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «БІОЛОГІЯ» В 6-МУ КЛАСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ніколаєв В.В.
СТРУКТУРА ІНТРАПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЛІКАРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ

Сокол М.О., Гупка-Макогін Н.І., Боднар О.І.
«НАВЧАННЯ У СПІВПРАЦІ» ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Тробюк Н.Ю.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Бойчук Ю.Д., Казачінер О.С.
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАЗКОТЕРАПІЇ

Кас’яненко О.М., Барна Х.В.
СПІВДРУЖНІСТЬ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ Й НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Мойсеєнко І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛЯРНО-БІЛАТЕРАЛЬНО-ПОСТУРАЛЬНО-ГРАВІТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Бабак В.І.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Георгієв В.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ

Гончар Л.В.
АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Гурін Р.С.
НАРОДНА ПЕДАГОГІКА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Жильцов О.Б., Карпенко А.С.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СУЧАСНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Kozlov D.O.
ESSENTIAL COMPONENTS OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL SYSTEM MODEL OF THE INNOVATIVE CULTURE DEVELOPMENT OF THE FUTURE MANAGER OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE MASTERS’ TRAINING PROCESS

Купенко О.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Мазур Д.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ

Махновець Ю.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мисик О.А., Новіцька О.І.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (СТАТТЯ 2)

Мірошниченко В.М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Мукан Н.В., Козловський Ю.М., Криштанович М.Ф.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Самойленко О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Семенов Є.К.
СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ОСНОВА РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Тарасюк Ю.М.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Шабалдак А.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Овчарова Л.М.
СОЦІАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОТИДІЇ САМОТНОСТІ ОСІБ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Кірсанова С.С.
МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Коваленко О.В., Радченко Г.М.
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВЕЛІННЯ ЧАСУ ЧИ ДАНИНА МОДІ

Ляпунова В.А., Добровольська Л.П., Жейнова С.С., Городнича С.В.
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Опалюк Т.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ГОТОВНОСТІ ДО ВЗАЄМОДІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Біланич Г.П., Біланич Л.В.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛЬТУРНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Струтинська О.В., Умрик М.А.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ