Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 66

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Вовк М.П., Лотфі Ґаруді Г.С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Зайченко Н.І.
ПОСТАТЬ ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ОЦІНКИ

Коваль Р.С., Романчук О.В., Матлашенко Л.В.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КЛАСИЧНИХ ФІЛОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ОСІБ, ПОХОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ЛИЧАКІВСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ)

Луца К.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Андріянова Г.І., Скора Н.А.
ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ КРИТЕРІЇВ КОРЕКТНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бачинська Н.В., Кириченко А.В., Петренко С.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ФРІ-ФАЙТ ТА РУКОПАШНИМ БОЄМ

Веретюк Т.В.
РОЗВИТОК ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ (В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»)

Діденко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ємець А.А., Коваленко О.М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЧИТАЧА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Замша А.В., Адамюк Н.Б., Дробот О.А.
ЖЕСТОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

Kurinnyi O.V.
THE USE OF BLENDED LEARNING IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Кушнірова Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ В. МАСАЛЬСЬКИМ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Nikitina N.S., Vadaska S.V., Kotkovets A.L.
TEACHING TERMS IN ESP

Шевчук Т.Б., Костолович Т.В., Ткачук О.С.
ЗМІСТ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Андрейко Б.В., Карабліна Т.А., Богоніс Ю.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ ВІЙНИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Марєєва Т.В., Барсуковська Г.П.
РОЗВИТОК ІМПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ У НЕМОВЛЕННЄВИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Хомик Т.В., Беребенець К.І.
ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ТРИРІЧНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Артемьєва І.С.
АРГУМЕНТАЦІЯ АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ

Богданов С.С.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ

Воловник В.Є., Лебедєв Б.В., Масліч Н.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Гайдаржи А.І.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МОРСЬКЕ ПРАВО»

Галіцан О.А., Койчева Т.І., Осипова Т.Ю.
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Го Цзянькунь
КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА

Гуренкова О.В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДНОВОДІЇВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОК «ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

Драч Т.Л.
ВПЛИВ МЕТОДИКИ ПІНИ БАУШ НА РОЗВИТОК ТАНЦЮ-МОДЕРН В УКРАЇНІ

Zalipska I.Ya.
LINGUISTIC PECULIARITIES OF STUDYING THE TERMS FOR THE ORGANS OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Захарова Д.Р., Заболотний К.С.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Ісаєва О.С., Хміляр І.Р., Єрченко О.В.
РЕФЛЕКСІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Кир’язова О.В., Левицька А.І., Циба А.А.
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ АКТИВНІ МЕТОДИ, ТАКІ ЯК РОЛЬОВІ ІГРИ, КЛІНІЧНІ СИМУЛЯЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

Колєсніков Р.О.
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ

Левицька А.І.
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ

Липчей М.С.
СТРУКТУРА ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Мандюк А.Р., Войтків Г.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА У ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Осядла Т.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Пристінський Р.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Самойленко Н.І., Калюжка Н.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Самойленко Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ткачова Н.О., Ткачов А.С., Байдала В.В.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чебан О.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ КОЛЕДЖІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Чиж С.Г.
ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Шалаєва В.В., Сизонова С.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО

Шаров О.О.
ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Шелевер О.В., Сорочан Т.М., Кібенко Л.М.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Воровка М.І., Кожевникова А.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кучинська Л.Ф.
ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Половіна О.А., Соломнікова К.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІДЧУТТЯ РИТМУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Половіна О.А., Стаднійчук М.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

Теремок О.Г.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ SТRЕАМ – ОСВІТИ В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ. «ІНЖЕНЕРІЯ»: ПРОЕКТУВАННЯ, НАОЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ

Черепаня Н.І., Русин Н.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Зленко Н.М., Смирнова І.М., Шалигіна Н.П.
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЛАТВІЇ, ЛИТВІ, ЕСТОНІЇ

Імбер В.І., Войтович І.С., Мусійчук С.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Бахтіярова Х.Ш., Васильченко Б.М.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Точкова С.С.
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ ЗАСОБАМИ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Горохова Т.О.
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙНОВИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Кисельова О.І., Грабовський О.В., Лещенко О.І., Габер А.А.
МІСЦЕ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Середа Х.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

Стрілець С.І., Шпеко А.А.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Shcherbyna Yu.M.
IMPLEMENTATION OF AI-POWERED ADAPTIVE LEARNING SYSTEMS IN TEACHING ENGLISH TO APPLICANTS FOR HIGHER EDUCATION

РОЗДІЛ 9. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Адамова Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПУБЛІЦІСТИЧНИХ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Коновальчук І.І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Кічук Н.В.
ДЕЯКІ КОНСТРУКТИВНІ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЧЕХІЇ ТА АВСТРІЇ