Випуск 10 Том 1/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Аниськіна С.А.
МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН У ПРАЦІ І. КАНТА «КРИТИКА ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ»

Бондаренко А.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Гук Л.І., Барабаш О.В.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЕГЕРТОНА РАЄРСОНА

Єгоров Р.А.
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ У СПАДЩИНІ ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ (1895–1939 РР.)

Іванова Н.В.
ПРАЦЯ ЯК ФЕНОМЕН ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ: СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІДЕЙ К. УШИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ «ЛЮДИНИ ЩАСЛИВОЇ»

Ковпак О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Кожокар М.В., Лясота Т.І., Ківерник О.В.
ВИСВІТЛЕННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАПРЯМІВ І ФОРМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ БУКОВИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Моргай Л.А.
НИКИФІР ГРИГОРІЇВ ТА ЙОГО СПАДЩИНА В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

 

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Бачинська О.М.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА ОСНОВА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Купрас В.В.
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБОМ САМОСТІЙНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мойсеєнко І.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК АУТИЗМУ В УКРАЇНІ

Середа І.В., Збишко Є.А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АРТ-ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Абдуллаєв А.К. огли, Ребар І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Алтынай Айше Эмре
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗАХ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аніщук В.В.
РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Бабенко Т.В.
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Бараненкова Н.А., Лашук Н.М., Местхарм О.А.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Березнева І.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Бистрянцева А.М., Шахман І.О.
МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЕКОЛОГА

Біляковська О.О.
ВИЩА ОСВІТА: ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Борщенко В.В., Мукієнко Ю.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Бужинська С.М., Толмачова І.М.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ В ХОДІ ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО АДАПТАЦІЙНО-ІГРОВОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Бурлімова Б.М., Яслинська К.М.
ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бухнієва О.А., Банкул Л.Д.
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Волкова Л.В.
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Вороновська Л.П.
МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Голопич І.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Голя Н.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Григор’єва Т.Ю.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ НА БАЗІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Гузиніна Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМ ВІЙСЬКОВИХ ВИШІВ

Діхнич К.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Ісаєва О.С., Хміляр І.Р.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Казачінер О.С.
“HARD SKILLS” ТА “SOFT SKILLS” ІНКЛЮЗИВНО КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Бобро Л.В., Бобро А.А.
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ

Григорович О.П.
ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Гуцан Л.А.
ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

Джафарова Лалезар Кязым кызы
РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Байрамова Сямра Яшар кызы
ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ ОБ УЧЕБНИКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ В XIX – XX ВЕКАХ

Заволока С.І.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Скакун Н.С.
КВЕСТ ЗА МОТИВАМИ ЕКО-ВІММЕЛЬБУХ ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

 

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Бурлімова Б.М., Заволока С.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Гречок Л.М., Кормільцина С.Ю.
НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ