Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 20 Том 3

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Лук’янова Ю.М., Комарь В.І.
НА ШЛЯХУ ДО СМАРТ-ОСВІТИ

Молодиченко В.В., Сердюк А.М., Молодиченко Н.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Miahka М.М.
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO CADETS

Непомняща І.М.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ

Попович Н.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЯКОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Самоненко Н.В.
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ НАПИСАНИЮ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Северіна Т.М.
СТВОРЕННЯ АВТЕНТИЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Semenchenko Т.О., Shevchenko V.I., Cherniavska I.S.
INNOVATIVE STRATEGIES TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Стовпник Н.М., Андріяшик О.Р.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тарчинська Ю.Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЗВУКОТВОРЕННЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННОЇ СПАДЩИНИ К. ДЕБЮССІ

Чикалова Т.Г.
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСІВ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Семенкова А.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сіненко К.О.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА»

Солошич І.О.
ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

Стахова І.А.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SCRUM-ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Стеблюк С.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Тогочинський О.М.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Тулякова К.Р.
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГУ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

Тюріна В.О.
ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЇЇ СФОРМОВАНОСТІ У КУРСАНТІВ ЯК МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

Форостовська Т.О.
ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Khamuliak N.V.
FOSTERING CRITICAL THINKING AMONG STUDENTS

Харченко І.І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЯК ПРОБЛЕМА МОВНОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Хміль Н.А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Хома О.М., Мочан Т.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Христова Т.Є., Ребар І.В., Старостенко В.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Цюняк О.П.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Васиньова Н.С.
СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Власова І.В.
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Криштанович М.Ф.
ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

 

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Гречок Л.М., Кормільцина С.Ю.
ОCНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ АСПЕКТИ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ