Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 21 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Алиева Нармин Мардан
СЛЕДОВАНИЕ МОДЕ И ТРАДИЦИЯМ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ

Жмак К.В.
МОРАЛЬНІСТЬ, РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ Й РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСАХ: ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ

Завгородня Т.К., Стражнікова І.В.
ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЖУРНАЛІВ ГАЛИЧИНИ (1920–1930 РР.) У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ

Зайченко Н.І.
ІСПАНСЬКА ПРЕСА 1900–1905 РОКІВ ПРО ОСВІТНІЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГЕНЕРАЦІОНІЗМУ

Залуцька Г.І., Висоцька Р.Р.
ВНЕСОК ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ УГКЦ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ

Калько І.В.
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Квітка О.О.
РОЛЬ І МІСЦЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА САМОВИВИРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Кульчицький В.Й.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Лялюк Г.М.
ОСОБИСТІСНА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Майданенко С.В.
ІННОВАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Мотуз Т.В.
ҐЕНЕЗА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТ.)

Нагрибельний Я.А.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Никифоров А.М.
ПОЗАІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Осіпцов А.В., Фролова О.О., Кордубан Т.В.
ЯВИЩА АГРЕСІЇ Й АГРЕСИВНОСТІ ТА ЇХНІ ПРОЯВИ У КОМАНДНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Сидоренко Н.В.
СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ УСТАНОВ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Цибулько О.С.
ДУХОВНИЙ ВИМІР ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Цокур О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НІМЕЧЧИНІ НА ЗАСАДАХ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ

Шульга Ю.С.
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ДУХОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Белая Т.А., Ляшенко Е.В., Охрименко О.В.
МЕТОД ПРОЕКТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИДРОХИМИИ

Бондар Ю.В., Сорока О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Галюза С.С.
ФАКТОРИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РІВНІ ФІЗИЧНОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА ІГРОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ

Грицаєнко Л.М.
РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Гутиряк О.І., Волошанська І.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дика Н.М., Глазова О.П.
ЕЛЕМЕНТИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дмітренко Н.Є.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Дроздова К.В.
МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗМІШАНИХ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 15–16 РОКІВ

Зозуля І.Є., Поздрань Ю.В., Слободянюк А.А.
РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ihnatieva O.L., Baidak L.I., Cherkasova T.A.
ЕСТЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Акімова О.В., Остраус Ю.М.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Алмаші-Копин А.В., Беспалько Л.А., Білик О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бадер С.О.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО

Білик О.В., Гмітер Г.О., Феньов Я.І.
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Бурчак С.О.
ТВОРЧІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Василиків І.Б.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Веремчук А.П.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Галіцан О.А., Курлянд З.Н.
ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ганжа М.В.
ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ

Hontarenko I.S.
USE OF MODERN APPROACHES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN NON-LANGUAGE INSTITUTIONS

Гурін Р.С., Кушнірук А.С., Яцій О.М.
ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ РІВНІВ АКМЕОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Демянчук М.Р.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Дереновська О.В.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Деркаченко Ю.В., Яковенко Ю.Л., Ємельянова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДОНБАСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Долинний Ю.О.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дорошенко Т.М.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Драчук М.І., Федорович З.Я.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дущенко О.С.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Єрмак Т.М.
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЯК СОЦІАЛЬНА Й ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Єрьоменко О.А.
ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

 

РОЗДІЛ 4. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Гончарук О.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДОРОСЛО-ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Колесник А.Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тарабасова Л.Г.
ДИТЯЧИЙ САДОК, НУШ: ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ