Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 30 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атрощенко Т.О.
ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Бацуровська І.В., Доценко Н.А., Горбенко О.А., Кім Н.І.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Бурак В.Г.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

Галіцан О.А., Койчева Т.І., Осипова Т.Ю.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Гнатик К.Б.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Hontarenko I.S.
THE USAGE OF LMS MOODLE IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Зброй В.В., Харченко І.М.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ібрагімова Л.А.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ З ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Ієвлєв О.М.
РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО СКЛАДНИКА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ЇХНІЙ ПОДАЛЬШІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Карабін О.Й., Поморський Д.В.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Карасьова Л.А., Кононова Д.В., Яковенко Н.В., Цвяк Л.В.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ІНШОМОВНИМ АУДІОТЕКСТОМ

Конаржевська В.І.
ДУХОВНО-ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Кононенко Н.М., Гнатюк В.В.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ-ФІЗІОТЕРАПЕВТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ»

Константинова Т.М., Тихонова І.Ю.
ЩОДО ВРАХУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДНОВИХ ДОКУМЕНТІВ У НАВЧАННІ МОРЯКІВ ІНШОМОВНОЇ ПИСЬМОВОЇ МОВИ

Котвіцька А.А., Ольховська А.Б., Кайдалова Л.Г.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кошельник І.В., Овчар М.М.
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РАДІОЛОГІЧНИЙ, ХІМІЧНИЙ І БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Леонова О.М., Черкасова С.О.
ВПЛИВ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Мазуренко Ю.А.
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Маланюк Н.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Маркусь І.С.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Мірошніченко В.І., Журавльов В.В.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Моргунова Н.С., Приходько С.О.
МОВНІ БАР’ЄРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ ЗВО

Пастушкова Н.А.
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Поліщук О.В., Чайка В.А., Шуль Г.К.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Романчук С.В., Сандига Л.О.
АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Романюк Р.К., Власенко Р.П., Яковлева В.А., Костюк В.С.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ І ГЕОГРАФІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Самойленко О.О.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Сидорова Н.В., Доценко Ю.В., Думанська В.В., Калінін О.О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Слюта А.М.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Толмачова І.М., Люта Ю.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЙНО-ІГРОВОГО ЦИКЛУ

Фенцик О.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Фодор К.Й.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Чистякова Л.О.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Шиман І.А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Щеголєва Т.Л.
ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Яковенко О.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Янко Н.О., Максак І.В., Паршукова М.В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ В УМОВАХ НУШ

Ястребова В.Я.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ЗМІШАНІЙ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ