Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 48 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Козловська І.М., Цюприк А.Я., Заячківська Н.М.
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

Костенко О.В.
ДОРОБОК НІМЕЦЬКИХ ФІЛАНТРОПІСТІВ XVIII СТ. У УКРАЇНСЬКОМУ ТА НІМЕЦЬКОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ XXI СТ.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Пастирська І.Я.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Потапенко О.Б.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Рикачевський О.В.
МОРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Тушніцький Н.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Якобчук Н.О.
ПОСТАТЬ ВОЛОДИМИРА НАУМЕНКА (1852 – 1919) У СПОГАДАХ ЙОГО СУЧАСНИКІВ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Ліскович О.В.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мегеш Н.О.
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Мельничук В.П., Карабінюк М.М., Лета В.В.
ПРОПЕДЕВТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Микитенко М.М.
МА, МSC, MED: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Мішеніна Т.М., Качайло К.А.
ЕТНОКУЛЬТУРНІ АКЦЕНТУАТОРИ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Найда Р.Г.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УКРАЇНІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Новаківська Л.В.
НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ СЛОВЕСНОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ): ВІД РИТОРИКИ ДО «ПРАКТИЧНОГО» МЕТОДУ

Павлов Я.В., Самсонов Ю.В., Бородін С.В., Толокнєєв В.О., Кушнарьов Б.О.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НГУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ «СТУГНА-П» У РІЗНИХ УМОВАХ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ (ОПЕРАТИВНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Писарська Н.В., Немерцова О.Е., Чернявська С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРМІНОЗНАВСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сороколіт Н.С.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ІННОВАЦІЙНІСТЬ» У ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Чернета Т.О., Мережко Ю.В.
ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ З СОЛЬНОГО СПІВУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Шевчук Л.М.
ПРО ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ

Шуневич О.М.
ЧИННИКИ ВИБОРУ ВЧИТЕЛЕМ КОМУНІКАТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Юрій Р.Ф., Ільїна-Стогнієнко В.Ю., Ковтун Л.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Яновська Л.Г., Яновський А.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Копчак О.В., Рогозін В.В.
МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кравченко С.О., Бажан С.П.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК СУЧАСНА ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Кудрявцева О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

Кузнєцова К.С., Квасецька Я.А.
СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «CLOUD COMPUTING» В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лєвіт Д.А., Євтухова Т.А.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «МЕДІАГРАМОТНІСТЬ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АРТИСТІВ-ВОКАЛІСТІВ

Лимар Л.В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДИСТАНЦІЙНО

Мазуренко Ю.А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Maksymovych G.O., Shulga T.V., Yurchenko S.O.
ON THE IMPORTANCE OF CIVIL AVIATION STAFF'S AUDITORY COMPETENCE IN THE CONTEX OF FLIGHT SAFETY

Мельниченко Г.В., Сусол Л.О.
СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТВОРЧЕ ПИСЬМО (ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА)»

Попова Л.М.
ЕКЗЕМПЛІФІКАЦІЯ ТЕРМІНУ «ТРАНСВЕРСАЛЬНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Рум’янцева К.Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Удич З.І., Русин Л.П., Шапаренко І.Є., Грищенко С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фекета І.Ю., Славік Р.В., Лета В.В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Zhang Gui
INTRODUCTION OF PERSONALLY-ORIENTED TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOL AS A PEDAGOGICAL CONDITION OF ESTHETS

Шкабаріна М.А., Мельничук Л.Б., Близнюк С.В.
КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Поханіч Ян
РІВЕНЬ ОСВІЧЕНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ХАРАКТЕР ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: ДОСВІД ПЕРЕХІДНОЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Дебич М.А.
ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Погребняк В.П., Дашковська О.В., Мельник О.М.
ВИЩА ШКОЛА УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Васильєв Г.А.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Ткачук А.І.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ CASE STUDIES)

Шевчук К.Д., Тирон О.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крива М.В., Кушей Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Смолюк С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Kryukova Ye.S., Yamshynskaya N.V., Stavytska I.V., Kutsenok N.M.
STIMULATING THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN THE CONTEXT OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Яремчук Я.Л.
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ІМПРОВІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА БАЯНА-АКОРДЕОНА