Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 56 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Москаленко М.П., Міронець Л.П.
ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Мулик К.О.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Парфьонова О.В., Богдан О.М., Умяров К.Т.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Паршукова Л.М., Паршуков С.В., Голуб Н.В.
НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Прус А.А.
СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В СЕРЕДОВИЩІ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA

Tarasiuk N.M., Osetska N.F., Shykun A.V.
MULTIMODAL TEXT FOCUS AS A MOTIVATIONAL PEDAGOGICAL TOOL FOR CIVIL ENGINEERING STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH

Шульга О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Щерба Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВЕЛИКОМУ КЛАСІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТРУДНОЩІВ І СТРАТЕГІЙ

Яворська Н.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАНБОЛУ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кишакевич С.В., Стець Г.В.
ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО НОМЕРА

Кокнова Т.А., Бледнова О.Г., Овчарова Л.А.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖЕВІ СЕРВІСИ WEB 2.0 У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Ляшкевич А.І., Бабишена М.І.
АУДІЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Маринченко Є.О., Федорченко М.С.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПІД ЧАС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Менсітова Є.А.
ВПЛИВ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПОЛОНІСТІВ

Мирковіч І.Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО УСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ

Мичка-Левченко Ю.З.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО МЕДІАКОМПЛЕКСУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ СТАНУ ПРАКТИКИ

Mudra O.V.
PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE KEY COMPONENT OF THE FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES COURSE DESIGN

Нагрибельний Б.Я.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Несін Ю.М.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПІДРУЧНИКА «ФРАНЦУЗЬКА МОВА, ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ ДАЛЬФ» СУЧАСНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

Орищин І.С.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Павлюк Н.М., Павлічук В.І., Міщенко З.О.
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ У НАВЧАННІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Піддубцева О.І.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ В СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ

Прищепов М.М.
ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Пухно С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Радван Насіб
ГОЛОВНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Русалкіна Л.Г., Мокрієнко Е.М.
КОНЦЕПТ ІНШОМОВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ УМІНЬ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Samoilova Yu.I., Vasylenko V.A.
SOME ASPECTS OF CASE METHOD USE IN THE PROCESS OF TRAINING OF FUTURE LAWYERS

Скляр О.С.
АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛІДЧИХ У ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Смирнова І.М., Кононенко А.Г., Книш С.І.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗВО

Созонюк О.С.
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Sushchenko L.О.
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ETHICAL FORMATION COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS OF INSTITUTIONS PRESCHOOL EDUCATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Тітова Л.О.
КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Удич З.І., Шульга І.М., Миронова Л.А.
СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Хміль І.Ю., Сергієнко Т.В.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Холодняк О.В.
АКАДЕМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Кучин Ю.Л., Власенко О.М., Кучеренко І.І., Микитенко П.В.
ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бачинська Н.В., Яворська Н.П.
ВИВЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМАГАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В АКРОБАТИЦІ З УРАХУВАННЯМ ВИДУ, АМПЛУА СПОРТМЕНІВ ТА ЕТАПУ БАГАТОРІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Малик В.М.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Цюприк А.Я., Великий Я.Б.
ПРІОРИТЕТНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Кушнір Л.О., Кібенко Л.М., Хміль О.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чубань Т.В., Кардаш Л.В.
ВИВЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Hural O.I., Demianiuk N.O.
MODERN PEDAGOGICAL TOOLS IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING

Лебедєва С.Л., Лебедєв М.К.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ У СФЕРІ СУЧАСНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Лимар Л.В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»

Lutsenko O.M., Seminikhyna N.M., Svyrydiuk T.V.
CHALLENGES OF STUDENT ASSESSMENT IN ONLINE LEARNING

Приходько С.О., Моргунова Н.С.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОУЧИНГУ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Тарангул Л.М., Голубенко Т.О., Крамаренко І.С.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗЗСО

Хомовський О.І.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Черниш О.А., Лисянюк О.Л., Панченко Н.А., Біляк І.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФРАНКОМОВНОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ НА ЗАСІДАННЯХ НАУКОВОГО ГУРТКА