Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 57 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Приймас Н.В., Новак Т.В.
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА

Скоромна М.В., Шарапова Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ткачова Н.О., Попова О.В., Кін О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРЧИХ ДОРОБОК К. ОРФА, З. КОДАЯ, Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА В МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ КНР

Ягоднікова В.В., Кравець Н.Ю.
ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Янься Ван, Лі Ма, Цяньє Лі
ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ШКІЛЬНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Комар О.С.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кучинська Л.Ф., Харченко Г.І.
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кьон Н.Г., Степанова Л.В., Толстова Н.М.
ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Маринченко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ

Михаськова М.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ З ІНКЛЮЗИВНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Москва О.М.
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Негрівода О.О., Трубіцина О.М.
РОЗВИТОК ГОВОРІННЯ ТА ПИСЬМА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ponomarenko N.M., Rybchuk L.I.
QUALITY SPEAKING ACTIVITIES FOR ADVANCED ESL STUDENTS

Стрига Е.В.
НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЯ У ЗВО

Хорошайло О.С., Кочергіна С.С., Яковенко Ю.Л.
M-LEARNING ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ципанова Н.Я.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ MIRO ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Чижська Т.Г., Штофель О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАЦІКАВЛЕННЯ У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА У ЗСО ТА ЗВО

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кожевникова А.В., Воровка М.І., Бунчук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФО-МЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Козяр М.М., Козловський Ю.М., Гаврилюк М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Кравченко Т.М., Маркова Е.В.
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

Майданенко С.В.
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Осипова Т.Ю., Бєлітченко Д.М.
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Павлюк В.І., Бондар Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО

Повч О.А., Курбанов А.К., Пруднікова О.Б.
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ

Рум’янцева К.Є.
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ

Rusalkina L.H., Grigoriev E., Lazor N.
FORMATION OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE SPEECH SKILLS OF MEDICAL SPECIALISTS BY MEANS OF GAME MODELING

Сідорова І.С., Стребкова Д.В., Науменко І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА І СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН

Стечкевич О.О., Козловський П.-В.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

Тарапата Є.В.
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Трофименко О.А.
ІННОВАЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ

Федоренко О.І., Забора А.В.
ВІТЧИЗНЯНІ І ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА»

Чаговець А.І., Колосова С.В., Сирова Ю.В., Пивоваренко М.С.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Чиж С.Г.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Шабала Ю.А.
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Яструб О.О.
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Яценко В.В., Пєхарєва С.В.
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Вінтоняк О.В., Зварич Г.І.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Врочинська Л.І., Вербовський І.А., Котломанітова Г.О.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Попова І.І., Діхтяренко С.В.
ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕТОДУ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

Романенко С.С., Бандура В.А., Панасюк I.В.
ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК УСПІШНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сойчук Р.Л., Лісова С.В.
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Шлєіна Л.І., Зімонова О.В.
КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Іншаков А.Є.
ПРOБЛЕМA ФOРМУВAННЯ COЦIOКУЛЬТУРНИХ КOМПЕТЕНТНOCТЕЙ У ДIТЕЙ ДOШКIЛЬНOГO ВIКУ В НАУКОВІЙ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Іншакова І.Є.
ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Маляр Л.В., Шикітка Г.М.
ДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Пономаренко Т.О., Лахман Д.О.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Гречаник С.В.
ПРОГРАМОВЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Громик А.П., Семенишина І.В., Брюховецька І.В.
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ЧИ КЛЮЧОВА ПОТРЕБА

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Романов І.В., Кочкін В.Г., Демченко О.М.
СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО СИМУЛЯТОРА ДВОСТОРОННЬОГО ВОГНЕВОГО КОНТАКТУ: АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УЧАСТІ В СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Sytailo N.M., Doronkina N.Ye., Ivasiuk O.V.
THE ZOOM EFFECT: CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ONLINE ESL LESSONS

Черниш О.А., Вергун Т.М., Білошицька З.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКА У ВИВЧЕННІ/ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Shcherbyna Y.M.
DIGITAL COMPETENCE OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Яндола К.О.
ВИКОРИСТАННЯ CHATGPT В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ