Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 45

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Гук Л.І., Кушка Б.Г.
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ЕГЕРТОНА РАЄРСОНА У 1845-1876 рр.

Гураль О.І., Дем’янюк Н.О.
СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Кравчук О.В., Крикунова О.В.
ГРУПОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Красовська О.О., Сойко І.М., Хом’як О.А.
СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДЕОНТОЛОГІЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Кульбач Л.М.
ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Купець О.М.
ОCНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Луців С.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Микитенко М.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Мироненко О.В.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ МИРОСЛАВА СТЕЛЬМАХОВИЧА

Федорович А.В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ АРТИСТИЗМ ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ

Чеканюк К.О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Швець Т.Е.
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТЬЮТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ

Шевченко С.М.
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (2017-2020)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Адамова Г.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ (З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА НІМЕЦЬКУ МОВУ)

Богданова Т.Л., Кампі Ю.Ю., Стечак Г.М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

Гончар Н.П., Задоріна О.М., Лопатинська Н.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА МОДЕЛЛЮ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Лучкевич В.В.
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Макух Т.О.
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Науменко А.А.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Ніконенко С.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ З ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Савчук Н.М.
РОЗВИТОК ЕВРИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Семенець С.П., Семенець Л.М., Давидчук С.П., Чугунова О.В.
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Синекоп О.С.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ АНГЛОМОВНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІТ ФАХІВЦІВ

Khodtseva А.О., Kolomiets S.V., Medvid O.M.
SUPPORTING LEARNER AUTONOMY IN THE ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES СOURSE

Хома Т.В.
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

Яценко Т.О.
ПІДРУЧНИК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 5 КЛАСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Буйняк М.Г., Рудзевич І.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ООП ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ФАХІВЦЯМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ

Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Попович С.І.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АДАПТИВНОЮ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА РУХОВІ НАВИЧКИ ТА СЕНСОРНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Абільтарова Е.Н.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ: МЕТОДИКА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бахтіярова Х.Ш.
ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Брянський Г.Є., Бартєнєва І.О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Галіцан О.А., Гетманець Н. Ю.
НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНА «ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Глінчук Ю.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Гулич М.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Івершинь А.Г., Просенюк А.І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Козяр М.М., Тимощук О.С.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ ТА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТІ: ОГЛЯД ТЕХНІЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Курок Р.О.
ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Лукашенко Л.Е.
ОСНОВНІ СПОСОБИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мішенюк Р.М.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олійник Т.І.
РЕФЛЕКСІЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Писаревська О.В.
СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Прилепа І.М.
РОЗВИТОК КРОСДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Sivkovych H.M., Boichuk A.P., Tytun O.L.
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Томашевська А.Ю.
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТУДЕНТА-МЕДИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРОФЕСІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Тріфаніна Л.С., Мірошніченко В.І.
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Туманова Ю.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Фенцик О.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ УЧНІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Шагова О.Ю.
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ

Shcherba O.V., Levko M.I.
USAGE OF A CASE STUDY METHOD AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION OF FUTURE OFFICERS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING AT A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Біличенко О.Л., Коваленко В.П.
СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Мізюк В.А., Гончарова І.М.
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: НОРМАТИВИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бай Цзішен
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Городиська В.В.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ВИХОВАНЦІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сташук І.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ганжа М.В.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЕКОДИЗАЙНУ

Кропочева Н.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ВІДКРИТОГО ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПУ ДО НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Levenok I.S., Sydorenko O.P.
INTEGRATING Е-LEARNING IN UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Лета В.В., Карабінюк М.М., Озимко Р.Р., Микита М.М., Салюк М.Р.
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»

Мар’єнко М.В.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ «ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ДО РОБОТИ В НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ»