Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 43 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Васільєва П.А.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОЛЕДЖІ

Зеленська Л.Д., Вовк О.Ю., Лютенко М.А., Авілова О.В., Тунік А.В.
ГЕНЕЗИС КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ (АНАТОМІЧНОГО ТЕАТРУ) ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Петренко Г.О.
МУЗИЧНА ПІДГОТОВКА В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Січкар А.Д., Венгловська О.А., Дем’яненко В.І.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПЕДАГОГІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ)

Човрій С.Ю.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ҐЕНЕЗИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХVIII – 40-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Білоус А.А.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ (ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ)

Воробель М.М.
ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ТРАНСКУЛЬТУРНІСТЬ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У ЗОБРАЖЕННЯХ

Грановська Т.Я., Сидоренко О.В., Лукшин І.В.
ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ STEM-ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Demianiuk N.O., Dychka N.I.
THE USE OF GOOGLE DIGITAL TOOLS DURING LEARNING ENGLISH IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Isliamova K.S., Mykhailova L.Z., Lutai N.V.
PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE STUDYING BY BILINGUALS

Іщенко Р.М.
АНАЛІЗ РІВНЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІЗИЧНИХ ДИКТАНТІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бачинська Н.Я.
АНГЛОМОВНІ ВІЙСЬКОВІ ПІСНІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А., Хранівська В.О.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

Brednyova V.P., Prokhorets I.M., Mikhaylenko E.V.
RESEARCH OF DIFFERENTIATED APPROACHES TO DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF ARCHITECTURE AND ART STUDENTS

Будянська В.А., Мариківська Г.А.
МИСТЕЦТВО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИК ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Варава І.М., Приходько С.О.
ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПОРТФОЛІО, БЛОГФОЛІО У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галіцан О.А., Койчева Т.І., Осипова Т.Ю.
ПОЛІКУЛЬТУЛЬТУРНА ОСВІТА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Hurin R.S., Kushniruk A.S., Medvedeva Iu.S.
USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN STUDENT-CENTERED EDUCATION

Димар Н.М., Старостенко О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Drozdova K.V., Kucherenko H.V., Bohatov A.O.
THE ROLE OF THE PRINCIPLE OF SYSTEMATICITY AND CONSISTENCY IN THE PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION

Замрозевич-Шадріна С.Р., Вікторова Л.В., Єфімов Д.В.
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Kopochynska Yu.V., Dmitriieva N.S., Glynyana O.O.
FEATURES OF MODELING THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY

Коростель П.В.
РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Леонова В.І., Віцукаєва К.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Черниш О.О.
МЕДІА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Парфілова С.Л., Пушкар Л.В., Шаповалова О.В.
ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ