Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 48 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Біленкова Л.М., Костащук О.І.
ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Ворожбіт-Горбатюк В.В., Власенко Я.
ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дем’янюк А.В., Білоус І.І.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Зайченко Н.І.
ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГА ПРО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ

Зубцова Ю.Є.
ГЕНЕЗА МЕТОДОЛОГІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

Йовенко Л.І.
КОСТЯНТИН ІПОЛИТОВИЧ КРЖЕМІНСЬКИЙ: ВІХИ БІОГРАФІЇ ТА МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (УМАНСЬКИЙ ПЕРІОД)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Анічкіна О.В., Авдєєва О.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Baibakova I.M., Hasko O.L.
NEWSPAPERS AS A TOOL OF IMPROVING STUDENTS’ READING SKILLS WHILE TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Березовська Л.І., Братко Ю.В.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДНО-ПРИКЛАДНИМ МИСТЕЦТВОМ

Божок Н.О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КУЛЬТУР У НЕМОВНИХ ВНО

Вергун І.В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Войналович Н.М., Нічишина В.В.
ЗАДАЧІ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ЙМОВІРНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ ЛІНІЇ У ШКІЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

Гавриленко Ю.Д., Карпенко Є.В.
СПЕЦИФІКА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН

Горобець В.П., Сластьон В.М., Палига С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НАРОДНОГО БАГАТОГОЛОССЯ – ОСНОВА ТВОРЧОСТІ ПРОВІДНИХ КОЛЕКТИВІВ У ГАЛУЗІ НАРОДНОПІСЕННОГО ВИКОНАВСТВА

Діденко Н.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Yeremenko T.Ye., Yumrukuz A.A., Lukyanchenko I.O.
TEACHING INTONATION OF SPEECH ACTS: COMMUNICATIVE-COGNITIVE APPROACH

Кириченко Т.О., Рідель Т.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ FLIPPED CLASSROOM ПРИ НАВЧАННІ ДІЛОВІЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Коляда І.А., Камбалова Я.М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІЙНИХ СТЕНДАПІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА

Кузьменко Л.П.
НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ЗООЛОГІЇ ХРЕБЕТНИХ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БІОЛОГА ТА ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

Курах Н.П., Коваль Л.О., Геворгян К.Л.
РОЛЬ DIGITAL-МЕТОДИК У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗВО ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кутова С.О., Свідерська О.М.
СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Андрейко Б.В., Музичко Л.Т., Граб Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА

Бугера Ю.Ю., Чопік О.В., Савчишина В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Михальська С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Омельченко М.С., Кузнецова Т.Г., Єгольнікова С.І.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Артеменко Л.П., Канак Л.А., Чмелева Л.Д.
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Bahlai O.I.
INTERCULTURAL AWARENESS AS A COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Бoндap A.Я.
ПPOФECIЙНO-OPIЄНТOВAНИЙ ДИCКУPC ЯК МEТA OВOЛOДIННЯ IНOЗEМНOЮ МOВOЮ В AВIAЦIЙНOМУ ЗВO

Борин Г.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Боровик М.О., Мартиненко О.М., Оленченко В.В., Супронюк М.В., Кулібаба С.О.
ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НПУ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бредньова В.П., Смичковська О.М., Яворська Н.М., Яворський П.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Буряк О.О., Кечик О.О., Байдик В.В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «МОЗКОВОГО ШТОРМУ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ХАРАКТЕРУ

Васильєва Р.Ю., Степанчиков Д.А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Herasymenko L.S., Chala N.D., Kovalova I.V.
USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF REMOTE FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Гнидюк О.П.
УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ НА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Гринь В.А.
РОЛЬ АНАЛІЗУ ПІДРУЧНИКІВ НУШ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Дияк В.В., Макогончук Н.В.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Іванченко Є.А., Яслинська К.М.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЛЬТИЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ісаєва О.С., Задорожна О.І.
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Алєксєєв В.В., Ковбиш Б.Ю., Кушнірюк І.Ю., Софійчук І.Я., Холявчук Д.І.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ)

Долженко М.В., Волобуєва П.С., Герченова І.В., Грицкевич П.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДІЛОВІЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Квятковська А.О., Сустрєтов А.С.
РОЛЬ ПРОГРАМ СИМУЛЯТОРІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ФАХОВИХ ЗАКЛАДІВ

Литвин О.В.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Мар’єнко М.В., Сухіх А.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦЯ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Моргунова Н.С., Кісіль Л.М.
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕСЕНДЖЕРІВ ЯК НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Цапко А.М., Мацько В.В., Дорошенко Т.М.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ