Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 61 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Сівак О.А., Данілова Т.О.
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тітова Г.В., Бобошко В.В., Романенко С.С.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Толочко С.В., Годунова А.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Трумко О.М., Галайчук О.В.
«МОЯ СІМ’Я»: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ МІНІМУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ РОБОТИ В ІНШОМОВНІЙ АВДИТОРІЇ НА БАЗОВОМУ РІВНІ

Харітоненко Л.А.
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ КЕЙСУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЗЗСО

Хоменко К.В., Сайфудінова Р.П., Арендаренко А.В.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ

Шаран О.В., Шаран В.Л., Сокаль М.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Shcherbyna V.V.
PAIR WORK AS THE WAY OF DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Косовська А.О., Вержиховська О.М.
ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО КОМАНДНОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Літовченко О.В., Надієвська І.А.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЛОВОЗМІНИ У ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Малишева Д.Р.
СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ

Марціновська І.П.
ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лялюк Г.М., Кузьо Л.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Магда П.М.
РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ

Martsikhiv K.R.
PECULIARITIES OF INTERACTIVE METHODS OF FUTURE JOURNALISTS’ TRAINING IN US UNIVERSITIES

Матвієнко О.В., Ван Жуньдун
ГНОСЕОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Осипова Т.Ю., Бєлітченко Д.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Петренко Т.В.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – РЕСУРС ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Петровський Б.І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТОДАВЦІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-СФЕРИ

Плаксін А.А.
ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НГУ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Повідайчик М.М.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попов М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Починкова М.М., Бадер С.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Салабай В.П.
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ ЧЕРЕЗ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЗМІСТУ ЇХ ПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ ПРОГНОСТИКИ

Stoliarchuk L.B.
LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS IN THE FIELD OF LAW AT THE UNIVERSITIES OF CANADA AND UKRAINE

Фаринюк З.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Фодор К.Й., Гнатик К.Б., Лізак К.М.
РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чан Чжень
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Chugai O.Yu., Svyrydova L.H.
SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING COMPETENCE OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS STUDYING ENGLISH DURING WARTIME

Шалашна Н.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

Шаров О.О.
СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Shvetsova I.V.
COMPETENCE-BASED APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR SPECIALISTS IN NAVIGATION AND SHIP HANDLING

Шевчук Г.Й.
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВІЙНИ: ЗАВДАННЯ І КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

Яковенко Н.В.
РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Білан В.В., Московець А.С.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ ШЛЯХОМ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Розлуцька Г.М.
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЛІТНЬО-ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ В УМОВАХ ВІЙНИ

Силенко Н.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Сойчук Р.Л., Лісова С.В.
ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Брюховецька І.В., Хуан Юйсі, Толстова Н.М.
РЕФЛЕКСІЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ, РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Шелевер О.В., Шевченко І.А., Квятковська А.О.
РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кібенко Л.М.
РОЛЬ М'ЯКИХ НАВИЧОК ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Павлюк О.О., Салтикова Т.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕМІВ У ВИКЛАДАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Півненко Ю.В., Стадниченко К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Плющик Є.В., Луценко В.В., Гордєєва-Ковальчук Т.О.
МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Плющик Є.В., Рутецький В.В., Суботницький І.М.
НОВОЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Цапко А.М., Самойленко І.О., Калініна О.С., Чередник Л.М.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТІ

Яручик В.П., Яручик О.Б., Констанкевич І.М.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО

РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Войтович П.П.
ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ «МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ», «МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ», «МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТІВ» ТА ЦИКЛУ ІНШИХ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Ходаковська А.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шемчук В.А., Вербин Н.Б., Костів С.Ф., Шемчук О.М.
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ХОДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ