Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 46

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Замашкіна О.Д.
ПОСТАТЬ О.Я. САВЧЕНКО У СВІТЛІ ІДЕЙ СУХОМЛИНІСТИКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Baibakova I.M., Hasko O.L.
INVESTIGATING HUMOROLOGY IN THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Батринчук З.Р., Бешлей О.В.
РОЗВИТОК ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Буренкова К.В., Горліченко М.Г., Шевченко С.В.
РОЗВИТОК АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ДЛЯ КУРСАНТІВ

Гайдай І.О., Бондаренко К.С., Жалінська І.В., Свисюк О.В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ПРАВОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Горобець В.П., Сластьон В.М., Кононська Н.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАРОДНОПІСЕННОЇ СПАДЩИНИ З ТВОРЧІСТЮ КОМПОЗИТОРІВ ПРОФЕСІОНАЛІВ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАРОДНОГО ПІСЕННОГО ВИКОНАВСТВА

Дика Н.М.
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Долгіх Я.В.
РИНКОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АКАДЕМІЧНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Драч Т.Л.
ВАЖЛИВІСТЬ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ З ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ НА ПОЛОТНАХ

Yeremenko T.Ye., Lukyanchenko I.O., Demchuk A.I.
CROSS-CUTTING TRAINING IN PRE-SERVICE ENGLISH TEACHER’S CLASSROOM DISCOURSE ACQUISITION

Кучеренко Г.В.
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Побережна Н.О., Мішеніна Т.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Хома Т.В.
ФОРМУВАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Яригіна Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ОЦІНЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПЕРІОД ДО ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Колбіна Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Михальська С.А., Михальська Ю.А.
ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ З ТИПОВИМ РОЗВИТКОМ ТА ЇХ БАТЬКІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Боделан М.В., Джежик О.В.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Боднарук І.І.
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗВО УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Горохівська Т.М.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ ЗВО

Грищук Ю.В.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Дутка Г.Я., Гаврилюк М.В., Якимович Т.Д.
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Коваленко О.В., Тихонова О.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Козелець Т.І.
МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДІАДИЗАЙНЕРІВ

Корчагіна Г.С.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНТЕПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Кудрявцева О.А.
КОМПОНЕНТИ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

Купенко О.В.
ПОНЯТТЯ «УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО» В ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Макух Т.О.
ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Малик Т.В., Даниляк А.А., Грицик Г.О.
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Мельниченко Г.В., Сусол Л.О.
СИСТЕМА ВПРАВ З РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТВОРЧОМУ ПИСЬМІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Музика О.Я.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Осадча К.П., Осадчий В.В., Спірін О.М., Круглик В.С.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Савченко Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Самілик В.І., Хлонь Н.В.
ДОСВІД ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Сніговська О.В., Малахіті А.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ ДО РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Улич А.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Черепаня Н.І., Русин Н.М.
ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Щекотиліна Н.Ф., Бондаренко О.В.
ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ ПЕРЕВТОМИ СТУДЕНТІВ ЗВО ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупник З.І.
СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Сабат Н.В., Гошовська М.І.
ПОДОЛАННЯ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Балджи Є.В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Паламарчук О.Ф.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Хоменко В.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ТА СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОТГ

Швидун Л.Т., Писарєва Л.В.
МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Федорець М.О.
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Скірко Г.З., Чорна Г.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У СУЧАСНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Чубань Т.В., Кардаш Л.В.
ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНІВ СИНТАКСИСУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Акімова О.В., Сапогов М.В., Гапчук Я.А.
СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Дробін А.А.
ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИРОДНИЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Karabiniuk M.M., Leta V.V., Ozymko R.R., Saliuk М.R., Melnychuk V.P.
PROBLEMS OF DEFINITION AND WAYS TO PREVENT PLAGIARISM IN STUDENT CARTOGRAPHIC WORKS

Шаров С.В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 250