Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 59

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Заслужена А.А., Сабітова А.П., Донченко В.М.
ДІЯЛЬНІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

Черкашин С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДУАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Ахмад І.М., Лисенко Т.П., Чмель В.В.
СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бачинська Н.В., Вознюк К.Г., Кириченко А.В., Рогальський В.І.
ВИВЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ КУРСАНТОК-ПРАВООХОРОНЦІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ

Костюк Л.Б., Ясеницька Ж.В.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Krapchatova Ya.А.
A SYSTEM OF TEST TASKS FOR SELF- AND PEER ASSESSMENT OF ENGLISH LISTENING COMPETENCE FOR FUTURE TRANSLATORS

Лазаренко І.С., Рибак Т.М., Коновалова В.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ

Мегеш Н.О.
ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ ЯК ВАРІАТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Парфілова С.Л., Кондратюк С.М., Алексєєнко А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ

Погорєлова Т.Ф.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пристай Г.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Соколова Г.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

Фан Фей
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОСТИЛЬОВИХ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Завітренко Д.Ж., Нагорна О.В., Березенко Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ООП

Каплієнко А.І., Супрун Д.М., Супрун М.О.
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Нагорна О.В., Кравцова Т.О., Руденко Т.В.
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Проскурняк О.І.
УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ ГРАМОТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ СИСТЕМНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Самойлова І.В., Кулешова В.В., Мальована В.В.
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Чекан О.І., Барна Х.В.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПРОБЛЕМА ЛОГОПЕДІЇ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Байбекова Л.О., Пруднікова А.О., Птушка А.С., Язловицька О.В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Бахтіярова Х.Ш.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Білова Н.К.
ФОРТЕПІАННА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Гнатик К.Б., Фодор К.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Данильченко О.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Деяк Ю.М., Деяк М.Ю., Іщенко Т.М.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІСТІВ КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дутка Г.Я., Білик О.С., Яремко Т.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ковальська В.С.
СУТЬ І СТРУКТУРА ЗДАТНОСТІ ДО КОМАНДНОЇ РОБОТИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Козловська І.М., Дольнікова Л.В., Гульченко С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Короткевич К.Є.
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ УМІНЬ НАВЧАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кулєшов С.О.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Нагорна К.В., Буцик І.М.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИКОНАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Несін Ю.М.
ВІДПОВІДНІСТЬ АВТЕНТИЧНОГО АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «АРХІТЕКТУРА» СУЧАСНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

Носирєва О.В.
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ І КВАЛІФІКАЦІЇ В ІТ-ОСВІТІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Орел-Халік Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Ратушний В.Р.
ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Сологуб В.Д.
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ЗВО: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Федірчик Т.Д., Білоус О.В.
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Хміль І.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Чичкевич О.Б.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА

Яструб О.О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупник З.І.
АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Кузнецова О.А., Самчук Л.С., Неїжпапа Л.С.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Паскаль О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Сухоцька І.Б.
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бутенко В.Г., Кондратюк С.М.
ЛЕПБУК ЯК СУЧАСНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зданевич Л.В., Пісоцька Л.С., Фроленкова Н.О.
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦІЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кудрявцева О.А., Заліська К.А.
ТЕХНОЛОГІЯ ДЖЕКІ СІЛБЕРГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Житомирська Т.М., Смирнова І.М.
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Махновський С.С.
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Миронова Л.А., Брюховецька І.В., Семеняко Ю.Б.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДО СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО СВІТУ

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Близнюк Л.М., Кубрак А.-О.В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК З МОБІЛЬНИМИ ЗАСТОСУНКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Задорожний К.А., Шемчук В.А., Бєлашов Ю.О., Коломоєць О.Д., Бородін С.В.
ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТРЕНАЖЕРУ “STINGER” З VR-ТЕХНОЛОГІЄЮ

Рудич О.О., Остапенко Е.М., Чередник Л.М.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ, РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВА

Рябошапка О.В., Гурський І.Ю.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З СУЧАСНИМ ПОКОЛІННЯМ ДІТЕЙ

Степаненко О.К., Білюк О.Г., Борисюк І.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Chumakova K.O., Chumakov K.I.
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS