Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 60

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Заслужена А.А., Сабітова А.П., Донченко В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІРТУАЛЬНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Костюкевич О.М.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ІНДОНЕЗІЇ

Цокур О.С.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ СІМ’Ї (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Шинкарук О.В.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МІЖНАРОДНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСВІТІ І НАУЦІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Аретеменко Ю.О., Пономаренко О.О., Шульженко Ю.М., Кожемяченко Н.В.
ОСВІТНІ YOUTUBE-КАНАЛИ НОСІЇВ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ, ІСТОРІЇ ТА ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА АНГЛІЙСЬКОЇ

Білянська І.П., Куравська Н.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ВИМОВОЮ УЧНЯМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Гаврилюк Н.М., Яблочнікова В.О.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ОНЛАЙН-МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТАМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ren Wei
METHODICAL ENSURING THE PROCESS OF FORMING THE ARTISTIC SKILLS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF MUSIC EDUCATION IN OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Кириченко Т.О., Рідель Т.М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Кічук Н.В.
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: КОНСТРУКТИВНІСТЬ SMART-КОМПЛЕКСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Леонтієва С.Л., Петрикова О.П.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ

Лу Цзе
ІНТЕРКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Рудюк Т.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Трускавецька І.Я.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бадер С.О., Починкова М.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Бодрова І.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Борисенко К.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Геращенко Т.Г.
РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Деяк Ю.М., Деяк М.Ю., Іщенко Т.М.
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ФАХОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Дорогін О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ДЮСШ

Єфремова О.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИТЯЧИХ СТОМАТОЛОГІВ З УРАХУВАННЯМ СИТУАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кучерак І.В.
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Линенко А.Ф.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАЛОГОВОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Morentsova A.V., Nazarenko I.M.
PRACTICAL COMPONENTS OF STUDENTS' PROFESSIONAL TRAINING FOR ENHANCING FUTURE EMPLOYABILITY

Пивоварова Г.С.
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Прусак В.Ф., Рузяк Т.І., Чорнописька О.І.
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД

Рябошапка О.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Самойленко О.А., Ступак О.П., Юзик М.А.
МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Терзі А.А.
СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КОМПОЗИЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Харченко І.І., Усик Л.М.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ЗВО

Чкана Я.О., Герасименко В.О., Пономаренко В.Є.
РОЛЬ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Яновський А.О., Яновська Л.Г.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНІМАЦІЙНОЇ ГРАФІКИ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гук О.В., Ревть А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ

Курило В.С., Караман О.Л., Степаненко В.І.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ І ПРОТИДІЯ МАНІПУЛЯТИВНОМУ ВПЛИВУ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ВІЙНИ

Паскаль О.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Слодиницька Ю.Р., Гудима Г.Б.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бабенко І.В.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГУРТКАХ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Глінчук Ю.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Шинкаренко В.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кудрявцева О.А., Папук А.О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Шкарупа Є.О.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Смирнова І.М., Кононенко А.Г.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ «ФІЗИКА»

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Алексєєнко О.П.
КІБЕРСПОРТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КІБЕРСПОРТУ ЯК МЕТОДУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Бєлова В.В.
ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бохонько Є.О., Шелевер О.В., Дерека К.О.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ 4.0: ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бурдун В.В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вакалюк Т.А., Антонюк Д.С., Морозов А.В., Чижмотря О.В., Чижмотря О.Г.
ДОБІР ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гарна С.Ю., Ковальова Т.Г., Щербатюк В.С.
ЕФЕКТИВНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Konotopets V.Ye.
DIGITALISATION AS A METHOD OF PRESENTING EDUCATIONAL INFORMATION IN THE PROCESS OF JAPANESE LANGUAGE TEACHING FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS

Кузьмін Д.В., Леміш Н.О.
РОЛЬ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0

Степаненко О.І., Кохан О.М., Михайлова Н.О.
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ: ВІРТУАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Ступак О.П., Люльчак С.Ю., Возна З.О.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ЗВО У СУЧАСНИХ УМОВАХ